Nieuws

Contributie inning en lidmaatschapskaarten winterseizoen ’17-’18.

Op maandag 9 oktober hebben de penningmeester en de ledenadministrateur de bank opdracht gegeven om de contributie voor het komende seizoen te innen. Inmiddels is het bedrag van uw rekening afgeschreven.

De ledenadministrateur is druk bezig om de lidmaatschapskaarten voor het komende seizoen klaar te maken. Binnenkort komen de bezorgers langs om de leden hun kaart thuis te bezorgen. Diegenen die automatisch betalen ontvangen hun kaart met een begeleidend schrijven. Aan leden die nog op de ouderwetse manier betalen, contant aan de deur, wordt gevraagd gepast te betalen. Alle lidmaatschapskaarten worden voor de Algemene Ledenvergadering, eind november, bezorgd. Enkele leden die automatisch betalen zijn verhuisd en hebben hun nieuwe adres niet doorgegeven, zij kunnen hun kaart afhalen op zaterdag 2 december a.s. van 11.00 tot 12.00 uur. Ook de ouderwets aan de deur betalende leden die niet thuis waren, kunnen hun lidmaatschapskaart dan tegen contante betaling ophalen bij de ledenadministrateur thuis, Elingsloane 11 in Burgum.

Persbericht van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Aanleg multifunctionele ijsbaan Burgum van start.

De aanleg van het Wetter en Willepark Burgum is in volle gang. Een belangrijk element in het park is de ijsbaan, deze krijgt een multifunctionele rol. De nieuwe ijsbaan wordt aangelegd met een verharde asfalt-toplaag. Hierdoor is het mogelijk om in de winter met een klein laagje water en een relatieve korte vorstperiode al te kunnen schaatsen. Bovendien kan de verharde baan in de zomerperiode worden gebruikt voor allerlei andere sporten zoals skeeleren.

Samen actief

Met verenigingen die actief zijn in het park, scholen en inwoners uit Burgum is het idee ontstaan om de ijsbaan te verharden met een asfalttoplaag. IJsclub “Bergum” en de Stichting Wetter en Willepark zijn maar wat blij met de inrichting van de ijsbaan. ‘Wij doen er alles aan om een attractief, recreatief en sportieve inrichting van het park te realiseren.’

De gemeente Tytsjerksteradiel is blij met dit breed gedragen initiatief.  De provincie heeft dit met een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns onderstreept’, aldus wethouder Geerling Schippers.  De uitvoering van het werk heeft Tytsjerksteradiel gegund aan  Oosterhof Holman. ‘Zij starten na de zomervakantie met het werk, naar verwachting kan er nog dit winterseizoen worden geschaatst. Maar dan moet het weer wel meewerken natuurlijk.’

Nije Daam levert Wetter- en Willepark volgende week op.

Volgende week levert aannemer De Nije Daam het aangelegde Wetter- en Willepark, met daarin onze vernieuwde ijsbaan, op. Daarna kunnen andere aannemers inschrijven op het asfalteren van de multifunctionele baan via de gemeente. Hopelijk kan dan aan het einde van de zomer of in de herfst het witte asfalt aangebracht worden. Wit vanwege de reflectie van de warmte, het schijnt zo’n 6 graden te schelen met de normale kleur van asfalt.

De plannen voor de realisatie van het nieuwe clubgebouw zijn helemaal rond, waarschijnlijk kan aannemer Nollebouw voor de zomervakantie al beginnen. Twee van bijgevoegde foto’s zijn genomen vanaf het dak van het Maxima Centrum en laten het beeld van eind mei ’17 zien.

Er komen inmiddels al vragen binnen bij het ijsclubbestuur over de invulling van het gebruik van het ijsbaanterrein met multifunctionele baan. Hiervoor verwijzen we een ieder naar de Stichting Wetter- en Willepark Burgum, e-mail: info@wetterenwillepark.nl.

Het nieuwe parkeerterrein voor het Wetter- en Willepark is klaar.

De multifunctionele baan is klaar voor de aanleg van het witte asfalt.

Vanuit het zuidwesten gezien met het nieuwe hekwerk er omheen.

Lid fan Fertsjinste Klaas Kloosterman ferstoarn.

Saterdei 29 apil 2017 is yn’e âldens fan 93 jier ferstoarn ús âld bestjoerslid Klaas Kloosterman. Fanôf begjin jierren ’60 oant 1983 siet Kloosterman yn it iisklup bestjoer yn de funksje fan algemien bestjoerslid. As (gemeente-)timmerman wie hy tige handich, wat syn eagen seagen, koene syn hannen meitsje. In eigenskip dy’t goed fan pas kaam by allerhande putsjes rûnom de iisbaan, earst noch de âld iisbaan oan de Kúpersstrjitte en fanôf 1967 de “nije” iisbaan op it hjoeddeistige plak. Mear as 20 jier hat hy foar de iisklup yn it spier west. Foar al syn wurk yn it iisklup bestjoer waard er yn novimber 1983 beneamd ta Lid fan Fertsjinste fan IJsclub “Bergum”. Njonken syn bestoerslidmaatskip wie Kloosterman mei syn frou Atsje (stoarn ein 2002) in markant troud pear. By mannich optocht en feest yn Burgum wiene Klaas At ferklaaid yn de tiid fan lang ferlyn. Ek yn harren museum(-ke) Lyts mar Smûk efterhûs bewarren se in soad oantinkens oan eartiids. Syn dwaan en litten foar de iisklup, hâlde wy yn ús neitins. Wy winskje de bern, pake- en oerpakesizzers in soad sterkte ta de kommende tiid.

De nieuwe ijsbaan begint z’n vorm al te krijgen.

Burgumer ijsbaan lijkt begin april 2017 op maanlandschap.

Het terrein van de ijsbaan zag er een maand geleden nog als een soort van maanlandschap uit, grote bulten modder, zand, keileem en kraters gevuld met water bepaalden het beeld. Begin mei kunnen we de nieuwe ijsbaan van Burgum al goed ontwaren. De vorm van de 400 meter baan is duidelijk zichtbaar in de vorm van een zandbaan, met daar omheen een fikse omranding van modder voorzien van talud. Op de zandbaan zal de multifunctionele baan aangelegd worden, bekostigd door de gemeente Tytsjerksteradiel. Het is dus definitief zeker dat die baan er komt. Vanaf de brug is goed te zien dat ook de krabbelbaan voor de kleintjes, aan de oostkant, al aangelegd is.

 

De funderingsvorm van de multifunctionele baan is goed zichtbaar begin mei.

De noordelijk bocht in wording. Op de voorgrond een wandelpad van het Wetter en Willepark.

Earelid Piet Dalstra ferstoarn.

Saterdei 11 maart 2017 is yn’e âldens fan 85 jier ferstoarn ús âld bestjoerslid Piet Dalstra. Yn 1967 kaam Dalstra yn it iisklup bestjoer yn de funksje fan sikretaris, in tal jierren letter waard hy foarsitter. Dizze funksje hie Dalstra oant syn ôfskie as bestjoerslid. Hast 30 jier hat hy foar de iisklup yn it spier west. It útdjipjen fan de iisbaan en de oanlis fan de eilannen begjin 80-er jierren wie syn idee. Foar al syn wurk yn it iisklup bestjoer waard er yn novimber 1995 beneamd ta Earelid fan IJsclub “Bergum”. Syn krewearjen foar de Burgumer iisklup kin as foarbyld en stipe tsjinje foar eltsenien dy’t ús iisklup noch in lang en goed bestean tawinsket. Syn waarme belangstelling foar de iisklup, ek nei syn ôfskie as bestjoerslid, hâlde wy yn ús neitins. Wy winskje frou Dalstra, bern, pake- en oerpakesizzers in soad sterkte ta de kommende tiid.

Waarschuwing voor drijfzand in Burgumer ijsbaan.

Er wordt druk gewerkt aan de fundering van het nieuwe clubgebouw.

Stille getuige…

In opdracht van De Nije Daam wordt er momenteel druk gewerkt aan de Burgumer ijsbaan. Grote bulten modder op de door regenwater doordrenkte baan, maken een waarschuwing voor drijfzand noodzakelijk. Pompen proberen de baan zo droog mogelijk te krijgen. Ook de plaats waar ons toekomstig clubgebouw komt te staan is volop in aanleg, de fundering van zand wordt aangebracht. Als stille getuige van dit alles, ligt er nog een kapotte lamp van één van de middenberm lichtmasten. Alsof hij met een knipoog wil zeggen: bewaar het verleden in herinneringen en kijk vooruit naar de prachtige nieuwe ijsbaan in wording.

Piketpalen geven de grens aan van de fundering van het clubhuis.

Grote bulten modder liggen klaar voor de ophoging van de ijsbaan.

Pompen worden ingezet om de baan zo droog mogelijk te houden.

 

Een kale boel rondom de Burgumer ijsbaan.

‘It moat earst op syn mâlst, foardat we wer in moaie nije baan ha.’

Het is momenteel een kale boel rondom de Burgumer ijsbaan. Alle populieren en andere bomen zijn gekapt, het prikkeldraad rond de baan is verwijderd en alle lichtmasten liggen neergevleid naast de baan. Sinds 1967 hebben ze dienst gedaan als verlichtingselementen voor de ijsbaan in Burgum. De regen van de afgelopen tijd heeft er voor gezorgd, dat de pompen weer aan kunnen. De baan is weer redelijk vol geregend.

De Burgumer ijsbaan wordt leeggepompt! Leden van onze ijsclub kunnen evt. schaatsen in Sumar.

Leden van IJsclub Bergum,

 

De aannemer, Nije Daam, moet verder met de werkzaamheden in het Wetter- en Willepark. Deze werkzaamheden moeten in april 2017 allemaal zijn afgerond, dit betekent dat zij ook met de nieuw aan te leggen ijsbaan aan de slag moeten. Daarvoor moet het water vanaf heden van de ijsbaan gepompt worden, hiervoor is in een eerder stadium de peildatum van 1 februari genoemd. Is er op 1 februari geen ijs of het vooruitzicht op een langdurige vorstperiode, dan zal begin februari de baan drooggepompt worden. Dat moment is nu aangebroken, we hebben de weersverwachting van Meteogroup voor Tytsjerksteradiel voor de komende twee weken bekeken. Het gaat wel vriezen, maar niet streng en lang genoeg om weer 7 cm ijs in de baan te krijgen. We hebben daarom besloten om de baan droog te pompen, zodat de aannemer zijn werkzaamheden kan uitvoeren en u en wij weer een mooie nieuwe ijsbaan krijgen. In de winterperiode 2017-2018 kan dan bij voldoende vorst op een geweldige nieuwe ijsbaan geschaatst worden.

Onze voorzitter heeft contact gehad met de voorzitter van de IJsbaanvereniging van Sumar. Als er deze winter toch nog op natuurijs geschaatst kan worden, zijn de leden van IJsclub “Bergum” op vertoon van hun Burgumer lidmaatschapskaart welkom om te schaatsen op ijsbaan “De Bleense” in Sumar.

 

Hopende u hierbij voldoende te hebben ingelicht. 

Bestuur IJsclub “Bergum”.

Zo gaat het leegpompen iets sneller.

Met de eigen pomp duurt het veel langer voor de baan leeg is.

 

Vanavond ijsbaan helaas gesloten.

Wat hebben we vanmiddag kunnen genieten van een prachtige ijsbaan in Burgum, mooi glad ijs en geweldig weer om te schaatsen. Er was dan ook flinke belangstelling van schaatsers en kijkers. Helaas wordt de baan snel minder, vooral in de zuidelijke bochten. Het bestuur heeft dan ook besloten om open te blijven tot het donker wordt. Vanavond zijn we dus dicht! Hoewel kortstondig, is het toch geweldig om weer even dat echte wintergevoel te hebben gehad. Hopelijk heeft de winter in februari nog wat voor ons in petto!