Nieuws

Inning contributie seizoen 2022-2023.

Vorig jaar hadden we heel veel problemen met het overzetten van de bankpassen na de wisseling van penningmeester. Ook dit jaar was er veel gedoe rond het te vernieuwen incassocontract met de ABN bank. Na veel verwondering en ergernissen zijn de penningmeester en de ledenadministrateur er sinds begin september in geslaagd alles klaar te maken voor het incasseren van de contributie voor het komende seizoen 2022-2023.

Vandaag, zaterdag 1 oktober hebben we de bank opdracht gegeven om op vrijdag 7 oktober a.s. de contributie van uw IBAN-rekening af te schrijven. Zodra de penningmeester via zijn account z’n fiat heeft gegeven voor deze zogenaamde batch, hopen we dat alles naar wens verloopt.

Er zijn nog een paar leden, die op de ouderwetse manier (niet per incasso) betalen. Zij worden in de maand oktober per brief benaderd om de contributie zelf over te maken. De lidmaatschapskaarten voor de incassoleden worden ook rond die tijd bezorgd door een drietal vrijwilligers, die dit werk al jaren doen. Alvast weer hartelijk dank, Coba, Swany en Wies.

De laatste keer dat we konden schaatsen, op Tweede kerstdag 2021, bleken sommige leden de verkeerde kleur lidmaatschapskaart bij zich te hebben. Voor alle duidelijkheid: de witte lidmaatschapskaart van het vorige seizoen kan bij het oud papier. U ontvangt een nieuwe kaart met een andere kleur.

Schaatsen op Tweede Kerstdag, een fantastisch cadeau van de kerstman!

Wat een prachtige middag hebben we gehad op de Burgumer ijsbaan. Zo’n driehonderd leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te schaatsen op een geweldige ijsvloer. Het was weer ouderwets gezellig! Zie ook bijgevoegde foto’s en video. Vanavond is de baan gesloten, om ook het bestuur de gelegenheid te geven kerst te vieren. En de weersvoorspellingen, ijzel en daardoor gladde wegen zijn hier ook debet aan. Gezien diezelfde weersvoorspellingen was de ijspret alleen voor vandaag. Morgen is de temperatuur al weer boven nul en de ijsbaan dus gesloten.

IJsbaan op Tweede Kerstdag open van 12.00 tot 16.30 uur, alléén voor leden.

Nadat de ijsmeester de baan vol heeft laten lopen op de dag voor kerst, heeft het Eerste Kerstdag en vannacht hard gevroren. De ijsmeester heeft de baan goedgekeurd. De Burgumer ijsbaan gaat vandaag dan ook open, maar alléén voor leden van de ijsclub. Op vertoon van de lidmaatschapskaart en met in acht neming van de geldende coronamaatregelen. Inschrijving van nieuwe leden is NIET mogelijk. Het bestuur wenst onze leden veel schaatsplezier vandaag!

Advies: kleed u warm! Door de matige oostenwind kan de gevoelstemperatuur plaatselijk oplopen tot -15°C.

Ledenvergadering wederom afgelast!

Net als vorig jaar heeft het bestuur besloten ook in 2021 de Algemene Ledenvergadering af te lasten. Door de maatregelen van de overheid rond Covid-19 kunnen we de anderhalve meter afstand tussen de leden niet garanderen. De 152e ledenvergadering zou voor het eerst gehouden worden in ons clubgebouw, maar gaat dus niet door.

Wel is besloten om de kascommissie zijn werk te laten doen, zodat de boekhouding na het overlijden van penningmeester Koos Scherjon goed afgesloten kan worden en de nieuwe penningmeester, Rink Rienks met een schone lei kan doorgaan.

Joh. Bosgra BV te Hurdegaryp helpt IJsclub “Bergum” de winter door.

Zaterdag 9 oktober organiseerde het bestuur een werkdag om de baan winterklaar te maken. Daarbij is het nodige gereedschap om te maaien en onkruid te verwijderen onontbeerlijk, het maakt het werk een stuk lichter. Joh. Bosgra BV te Hurdegaryp, specialist in dergelijk gereedschap, hielp de ijsclub een handje door deels de aanschaf van de nodige gereedschappen en toebehoren te sponsoren. Mede door dit nieuwe gereedschap ligt de baan er weer pico bello bij. Tige tank, Joh. Bosgra!

Penningmeester Rink Rienks ontvangt het deels gesponsorde gereedschap bij Joh. Bosgra te Hurdegaryp.

Contributie 2021 – 2022 afgeschreven.

Maandag 4 oktober is de contributie voor het komende seizoen van uw bankrekening geïncasseerd. Helaas is de incasso niet bij iedereen gelukt, de bank geeft om diverse redenen aan dat de contributie bij een enkeling niet afgeschreven kon worden. Met de betreffende leden wordt contact gezocht om alsnog de contributie te kunnen innen.

Na het overlijden van penningmeester Koos Scherjon heeft de nieuwe penningmeester Rink Rienks, in samenwerking met de ledenadministrateur enorm veel werk gehad om bij de ABN voor elkaar te krijgen dat er nieuwe bankpassen voor de opvolger van Koos en de ledenadministrateur kwamen. Diverse telefoontjes, bezoek aan de bank in Leeuwarden, chatsessies met de bank, formulieren die alsnog ondertekend moesten worden opgestuurd, meerdere kastje naar de muur gesprekken maakten het erg spannend of de deadline van 1 oktober gehaald werd. Eén dag van te voren was eindelijk alles gereed om de incassobatch op te kunnen sturen naar de bank. Een zucht van verlichting bij de penningmeester en de ledenadministrateur!

Er zijn nog een paar leden, die op de ouderwetse manier betalen. Zij worden eind oktober, begin november aan de deur benaderd om de contributie contant te betalen. De lidmaatschapskaarten voor de incassoleden worden ook rond die tijd bezorgd door een drietal vrijwilligers, die dit werk al jaren doen. Alvast weer hartelijk dank, Coba, Swany en Wies.

Earelid Cor van den Adel ferstoarn.

Freed 23 july 2021 is yn’e âldens fan 93 jier ferstoarn ús âld bestjoerslid Cor van den Adel. Van den Adel kaam yn 1967 yn it bestjoer fan de iisklup en makke fuortendaliks de ferhuzing fan de âld iisbaan (no de Kûpersstrjitte) nei de baan by de Burgumerbrêge mei. In grut part fan it bestjoer wie doedestiids ôfgeand en der moatst in bestjoer komme dat alle geloofsrjochtingen fan Burgum fertsjintwurdige. Van den Adel krige de funksje fan iismaster en soarge foar de ynkeap en it ûnderhâld fan de materialen. Dizze funksjes fersoarge Van den Adel oant syn ôfskied as bestjoerslid yn de ledegearkomste fan 2002. As oprjochter en direkteur fan oannimmersbedriuw C. van den Adel wiene der koarte lyntsjes as de iisklup ris grut materieel nedich hie by wurksumheden oan de baan. Ek sette hy syn personiel by’t winter yn om de iisbaan te feien. Foar al syn wurk as bestjoerslid, 35 jier lang, waard er by syn ôfskied beneamd ta Earelid fan IJsclub “Bergum”. Hy krige in fraai grafearde karaf mei it iiskluplogo as tank. Wy winskje syn frou, bern en pake- en oerpakesizzers in soad sterkte ta de kommende tiid.

Earelid Ludzer Bijlsma ferstoarn.

Moandei 19 july 2021 is yn’e âldens fan 91 jier ferstoarn ús âld bestjoerslid Ludzer Bijlsma. Bijlsma kaam eartiids yn it iisklup bestjoer yn de funksje fan twadde sekretaris, en al ridlike gau pakte Ludzer ek de mikrofoan yn hannen. Dizze funksjes hie Bijlsma oant syn ôfskied as bestjoerslid. Yn de annalen fan de iisklup is net krekt werom te finen hoe lang hy foar de iisklup yn it spier west hat. Foar al syn wurk yn it iisklup bestjoer waard er by syn ôfskied beneamd ta Earelid fan IJsclub “Bergum”. Syn krêftich stimlûd liet er faak hearre oer de iisbaan fan Burgum. De lûdsprekkers trillen derfan en yn de fiere omkriten wisten de minsken hokker kant se omride moasten en wannear de masinen op it iis kamen om de baan te feien. Dat alles ôfwiksele mei muzyk fan de Egerländer Musikanten. Syn waarme belangstelling foar de iisklup, hâlde wy yn ús neitins. Ek nei syn ôfskied as bestjoerslid kaam er trou nei de ledegearkomsten. Wy winskje syn bern en pakesizzers in soad sterkte ta de kommende tiid.

In Memoriam

Jacobus Willem (Koos) Scherjon ☆ 13 desimber 1954 – † 6 febrewaris 2021

It winterskoft wie syn grutte passy …, sa stie it op de roukaart fan Koos. Mei in dûbeld gefoel namen we ôfskie fan Koos yn it winterskoft fan febrewaris 2021. Syn lêste rit brocht him lâns syn iisbaan, dêr’t er safolle jierren foar yn it spier west hat. Sels Kening Winter wie stil. Prachtich winterwaar en wynstil wie it, in strakblaue loft, de flaggen healstôk oan de mêst. De hjoeddeiske bestjoersleden, eareleden, âld bestjoersleden en oare kunde yn de earehage foar in lêste groet oan de ponghâlder, dy’t mar leafst 37 jier yn it iisklupbestjoer siet. In momint fan stilte mei in brok yn’e kiel, sa ha we Koos neisjoen oan’t er oer de Burgumer brêge út it sicht wie. In dûbeld gefoel, om’t krekt dy dei de bernebaan iepen koe. De iisbaan foar de bern dêr’t Koos safolle war foar dyn hie, njonken de grutte multyfunksjonele baan. Ek dy grutte baan kin troch Koos syn trochsetten noch altiten hielendal ûnder wetter set wurde.

Koos is berne yn de wintermoanne fan ’54. As twadde bern út de húshâlding fan Durk en Jannie Scherjon-van der Meer. Jannelies wie syn âldere sus en letter kamen der noch twa broers, Taeke en Theun. In gesin dêr’t sport in wichtich plak ynnaam, benammen it reedriden. Mem Jannie hat ferskate prizen wûn by wedstriden op it iis. Koos hat wis it reedriden leard op de Kolk, it wetter tusken it molkfabryk en “De Drie Gekroonde Baarzen”. Neffens eigen sizzen hat er ek in blaumoandei by it fuotbaljen west. Dat duorre net sa lang, Koos balle foar syn plesier en de echte winnersmentaliteit siet der net yn. Hikke en tein op de Burgumerdaam. Syn hiele libben hat hy op’e Daam wenne, oant 2008 op nûmer 10. Doe ferkocht er it âlderlik hûs en liet in nijbou wente sette neist de Kolk. In prachtich plakje, mei de markols, reidhintsjes en einen yn de reiden om him hinne. De âlde parre- en apelbeammen dy’t safolle frucht joegen, dat er it lang net ferite koe.

Nei syn skoaltiid kaam Koos yn de suvel telâne, krektlyk as syn heit dy’t wurksum wie op it Burgumer molkfabryk. Hy wie ferpakkingsspesjalist by Friesland Foods, letter oergeand yn FrieslandCampina. Hy begûn yn Ljouwert en letter waard syn stânplak Beilen, moarns betiid fan hûs en jûns let thús. As der yn it bûtenlân in suvelfabryk iepene waard of der kaam in nije ferpakkingsline, stapte Koos mei in pear kollega’s it fleantúch yn. Tafersjoch op de realisaasje fan it nije spul brocht him oer de hiele wrâld. In pear jier foar syn pensjoen naam er ûntslach en liet him foar itselde wurk ynhiere as zzp’er. Troch syn kennis fan saken waard er hieltyd wer frege, mar hy koe sels bepale as er in opdracht oannaam as net.

Yn de ledegearkomste fan novimber 1983 fan de Burgumer iisklup, kaam Koos op oantrunen fan syn heit yn it bestjoer fan IJsclub “Bergum”. Heit naam nei mear as 20 jier bestjoerslid west te ha ôfskied, en de soan kaam yn it bestjoer. Hy waard as opfolger fan Binne Tiemersma fuortendaliks ponghâlder en hat dat mar leafst 37 jier folhâlden. Hoewol’t Koos der in hiel eigen wize fan boekhâlden op nei hâlde, wiene de finansjele saken altiten goed foarinoar. De kaskommisjes joegen fiat oan de ledegearkomsten om it bestjoer decharge te ferlienen, al dy jierren wer troch it prima rekkenwurk fan Koos. Wie it winter en der koene wedstriden ferriden wurde, dan soarge Koos foar de listen mei dielnimmers. Eltse omloop wer in nije list, oant der in winner oerbleau. En moast de baan fage wurde, dan luts er de âld blauwe oeral oer de winterklean. De redens ûnder en achter de fei-masine oan. Spitigernôch hat er de einstreek net helle, moaie oantinkens en ferhalen efterlittend.

Koos oan de start by in wedstryd op de âlde iisbaan (foar 1967), út it plakboek fan himsels.

Dooiaanval met ijzel beëindigt schaatspret.

Na het prachtige winterweer van gisteren komt er nu een einde aan deze echt ouderwetse winter. IJzel zorgde vanmorgen voor spekgladde wegen en dat is de voorbode van een fikse dooiaanval. Het betekent het einde van de schaatspret. Op de Burgumer ijsbaan is door het bestuur en vrijwilligers keihard gewerkt om de leden een prachtige schaatsbaan te bieden. En dat is gelukt, we hebben een aantal schitterende dagen beleefd. Uitzonderlijk mooi winterweer en positieve reacties van de leden, op enkele pleisters na geen ongemakken gehad. Daar doen we het voor!