Nieuws

Gevraagd: foto’s uit de oude doos i.v.m. jubileumjaar.

Dit jaar bestaat IJsclub “Bergum” 150 jaar, om precies te zijn: op 29 december 2020. In het kader van dit jubileum wil het bestuur van de ijsclub graag iets doen met foto’s uit een ver verleden en ook wel iets minder ver geleden. Van een vereniging die 150 jaar bestaat moeten toch wel foto’s te vinden zijn, die we kunnen gebruiken voor een collage in ons nieuwe clubhuis. Dus de doos met oude foto’s uit de kast en op zoek naar foto’s van ijsplezier op de Burgumer ijsbaan. Hopelijk zijn er ook nog kiekjes uit de tijd, dat de ijsbaan tussen de Markt en de huidige Oppedijk van Veenweg lag. Ongeveer op de plaats van de Kûpersstrjitte. We wachten met spanning alle reacties af. Foto’s kunnen digitaal verstuurd worden naar [email protected] of naar de secretaris p/a: Klompmakkersstrjitte 52, 9251 EJ Burgum. Originele exemplaren krijgt u vanzelfsprekend na gebruik terug.

Sponsorovereenkomst met Plus Wolters.

Met ingang van dit jaar heeft IJsclub “Bergum” een sponsorovereenkomst afgesloten met Plus Wolters. Beide partijen zijn hier zeer content mee. De reclame uitingen die hier uit voort komen zijn inmiddels buiten en binnen het clubgebouw geplaatst.

Aftimmeren bar in het clubhuis klaar.

Als laatste klus in het afgelopen jaar is de bar van ons clubhuis verfraaid. De toog van de bar is voorzien van verlichting, waardoor een sfeervolle voorziening voor koek-en-zopie is ontstaan.

Pleintje aangelegd voor onderbinden schaatsen en skeelers.

Begin december 2019 is begonnen met de aanleg van een pleintje tussen het clubhuis en de multifunctionele baan. Op dit pleintje, bestaande uit 15 betonplaten, kunnen de skeelers of schaatsen ondergebonden worden. Hierdoor hoeven de kinderen en hun ouders niet meer op de baan te staan, hetgeen veiliger is. Het is dan minder druk in deze bocht.

Einde aan traditie van bijna 150 jaar.

Vrijdag 29 november werd in de bovenzaal van ’t Roodhert de 150e Algemene Ledenvergadering gehouden. Welgeteld vijf leden (waarvan één erelid) waren, naast het bijna voltallige bestuur aanwezig op deze vergadering van IJsclub “Bergum”. Slechts veertien personen in totaal dus op een ledenvergadering, een trend van de laatste tientallen jaren. Steeds minder leden tonen belangstelling voor de club waar ze lid van zijn, niet alleen bij de ijsclub.

Na het uitgebreide openingswoord van de voorzitter werden de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag en het financieel verslag door de vergadering goedgekeurd. De kascommissie stelde voor om de penningmeester decharge te verlenen voor zijn financieel verslag, hetgeen met applaus van de aanwezigen werd bekrachtigd. De kascommissie gaf de complimenten aan de penningmeester. Een nieuw gebouw en er dan financieel nog zo goed voorstaan, alle lof voor de penningmeester en de overige bestuursleden. Bij de bestuursverkiezing waren Leo Bosma, Rintje Noppert en Koos Scherjon aftredend. Allen stelden zich beschikbaar voor nog een periode van drie jaar. Er waren, zoals gebruikelijk, geen tegenkandidaten.

Het is de KNSB niet ontgaan, dat we in Burgum nu een ijsbaan hebben met de mogelijkheid om heel vroeg ijs te verzorgen na een korte vorstperiode. Op verzoek van de KNSB heeft het bestuur nagedacht over het organiseren van de eerste marathon op natuurijs. Wellicht dat we in de toekomst aan het verzoek van de KNSB kunnen voldoen. Het vergt heel veel van de organisatie, draaiboeken zullen gemaakt moeten worden en vele vrijwilligers geworven. Voor dit seizoen maken we geen kans, voor 1 oktober hadden we ons op moeten geven bij de bond. Ook werd alvast vooruit geblikt op het 150 jarig jubileum, 29 december 1870 werd IJsclub “Bergum” opgericht. Ideeën zijn welkom!

Met deze vergadering kwam tot grote teleurstelling van de aanwezige leden een einde aan een traditie van eveneens bijna 150 jaar. Na elke ledenvergadering was er altijd bakjebiljarten (in een ver verleden werd er bij voldoende deelname ook nog geklaverjast). Een vorm van biljarten geschikt voor professionals in het biljarten, maar ook voor diegenen die eens per jaar de keu ter hand nemen. Het mooiste is natuurlijk als één van de beide biljartballen in het bakje verdwijnt. Bij het spelen van de bal mag het bakje niet geraakt worden door bal en/of keu. Het geleverde commentaar als er gemist werd, of geketst was niet van de lucht. De snedige opmerkingen waren dan meestal rijkelijk voorzien van bruikbare en soms (niet bruikbare) tactische tips, met uiteindelijk de bedoeling om een medespeler een zogenaamd ‘streepje’ te geven. Drie streepjes was uit. Helaas kan dit avondvullende biljartspel niet meer gespeeld worden in ’t Roodhert, omdat het biljart is verdwenen. Erg jammer voor de aanwezigen.

Starter Henk de Jong toetert en stempelt bij Wetter en Wille Run op Burgumer ijsbaan.

Trainer/coach Henk de Jong van SC Cambuur toeterde zondag 6 oktober de deelnemers voor de Wetter en Wille Run op weg, een sponsorloop gehouden op de multifunctionele ijsbaan. Hij stond ook in de tent om stempels te zetten op de sponsorkaart van de deelnemers. De kinderen liepen elf rondjes, zoals het hoort in een Elfstedentocht. De opbrengst was voor de nieuwe FCBurgum. De volwassenen liepen na de jongeren een 5 of 9 kilometerroute.

Oude clubgebouw wordt gesloopt.

Onlangs is gestart met de sloop van ons 52 jaar oude clubgebouwtje. In 1967 werd het in gebruik genomen na verplaatsing van de ijsbaan van de huidige Kupersstrjitte naar het huidige terrein. Met enige weemoed nemen we afscheid van dit clubhuis. Vele herinneringen aan echte schaatswinters, jubilea, wedstrijden en jûnspizeljen achter zich latend, staan de restanten er treurig bij. Gelukkig beschikken we sinds vorig seizoen over een nieuw, prachtig en ruim clubgebouw. Hiervan profiteren wij niet alleen als IJsclub “Bergum”. Scholen, buurtverenigingen, skeeleraars maken dat het niet alleen in de winter leeft op de ijsbaan, maar zeker ook ’s zomers.

Het sloopbedrijf moet voorzichtig te werk gaan vanwege asbesthoudende materialen.

Contributie seizoen ’19-’20

Vandaag, woensdag 2 oktober heeft de ledenadministrateur de bank opdracht gegeven om de contributie voor het komende seizoen 2019-2020 van uw IBAN rekening af te schrijven. Als alles goed verloopt, wordt het verschuldigde bedrag maandag 7 oktober overgeboekt naar de ijsclub. De penningmeester en de ledenadministrateur hebben nog behoorlijk veel werk gehad van de vele tientallen nieuwe leden die zich in de laatste winterperiode hebben ingeschreven. Niet alle gegevens waren op elk inschrijfformulier goed ingevuld en bij een aantal nieuwe leden moesten getallen achterhaald worden. Maar als het goed is, kan de ledenadministratie binnenkort de lidmaatschapskaarten gereed maken voor de bezorging. In november worden de kaarten bezorgd en in die maand worden ook de leden die nog steeds op de ouderwetse manier betalen, aan de deur verzocht hun bijdrage wederom te leveren.

Het wordt steeds mooier bij de ijsbaan!

De afgelopen weken zijn er door meerdere bestuursleden verfraaiende werkzaamheden verricht rondom ons nieuwe clubgebouw. Zo werd op het middenterrein een watertap- en stroompunt gerealiseerd, naar de multifunctionele baan en de kinderbaan zijn trappen aangelegd en op het dak is in donkere dakpannen het jaartal 1870 (het oprichtingsjaar van IJsclub “Bergum”) aangebracht. Bij de koek-en-zopie zijn de betonnen tegels vervangen door rubbertegels, waardoor met de schaatsen nog onder gebonden, ‘poeiermolke’ of een stuk koek gehaald kan worden.

Vaste trap geplaatst in berging.

Vorige week is in de berging een vaste trap geplaatst. Deze trap is gemaakt door dhr. Wartena, gepensioneerd timmerman. Dhr. Wartena heeft spontaan aangeboden om timmerklussen te verrichten in ons nieuwe clubgebouw. Zijn eerste project was een vaste trap naar de zolder, een deskundig in elkaar gezette, degelijke trap is het resultaat. Tige tank!

Dhr. Wartena maakte eigenhandig een degelijke vaste trap.