Nieuws

Nieuwe waterpompput bij ijsbaan geplaatst.

Maandag werd er bij de ijsbaan in Burgum een waterpompput geplaatst. “De drainaazje is net op ‘e tiid op oarder brocht troch de foarige oannimmer”, zegt Westerhof. “Oannimmer De Nije Daam is dizze wike begûn mei it oanbringen fan in pompput. Meikoarten wurdt ek in pomp pleatst. Mei it drûchpompen is al begûn, de pompput en de pomp binne skielk nedich om de baan ûnder wetter te setten.” (Foto: Klaas Rozema)

De nieuwe pompput wordt eindelijk geplaatst.

Brandweer Burgum zorgt voor water in de kinderbaan.

Gisteravond heeft de brandweer van Burgum de kinderbaan volgepompt / gespoten met water. Laat nu de wintervoorspelling van ‘waarman Pyt’ maar uitkomen. Hulde voor de Burgumer brandweerlieden voor hun hulp aan de ijsclub. In het verleden hebben ze al meerdere keren hun ondersteuning aan ons verleend: klasse mannen.

De Burgumer brandweer in actie bij de ijsbaan in Burgum


De kinder- cq krabbelbaan wordt gevuld met water tijdens een oefening van de brandweer.

Nieuwe kinder-, krabbelbaan wel klaar.

De kinderbaan is wel klaar en zal waarschijnlijk deze week door de brandweer van Burgum vol water gepompt worden. Mocht het gaan vriezen, dan kunnen we in elk geval de kinderen overdag laten schaatsen. Helaas zonder verdere faciliteiten als verlichting.

Krijgen we echt winterweer, dan stelt de ijsvereniging van Sumar hun ijsbaan “De Bleense” wederom ook beschikbaar voor de leden van IJsclub “Bergum”. Op vertoon van uw lidmaatschapskaart kunt u dan in Sumar uw rondjes schaatsen. IJsclub “Bergum” is ijsvereniging “De Bleense” van Sumar zeer erkentelijk voor hun medewerking!

Start van bouw nieuwe clubhuis eveneens uitgesteld.

De bouw van het nieuwe clubhuis ligt ook stil. De gemeente heeft de bouwcommissie van de ijsclub gevraagd, of het ook mogelijk is om openbare toiletten in het nieuwe gebouw op te nemen. De bouwcommissie heeft de gemeente gemeld, dat zij hier positief tegen overstaan. Maar de bouwcommissie wil eerst met de architect van het gebouw overleggen, het ontwerp van het gebouw zal aangepast moeten worden om de openbare toiletten in te passen. Vanzelfsprekend wil de bouwcommissie deze aanpassing door de aannemer laten doorrekenen. De bouwcommissie zal dan met de gemeente onderhandelen over de vergoeding van de meerkosten. Gevolg van dit alles is wel, dat het gebouw voor de komende winter niet klaar zal zijn.
Overigens zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij de bouw van ons nieuwe clubgebouw. Als er onder de ijsclub leden handige mensen zijn, die iets voor de ijsclub willen en kunnen doen, dan graag aanmelden bij bestuurslid Arnold Lourens (via ijsclub-bergum@hotmail.com).

Aanleg multifunctionele ijsbaan stilgelegd.

De aanleg van de multifunctionele ijsbaan is, buiten de invloed van het ijsclubbestuur om, ernstig vertraagd. In de nieuwsbrief die de leden onlangs hebben ontvangen bij hun lidmaatschapskaart sprak de voorzitter nog de verwachting uit, dat de baan voor 1 januari 2018 klaar zou zijn. Nu is duidelijk geworden dat die datum niet gehaald zal worden.

Begin oktober 2017 is aannemer Oosterhof Holman begonnen met de aanleg van de “skeelerbaan” op de ijsbaan te Burgum. Helaas is het werk begin november 2017 stil gelegd, omdat door het natte weer de garantie voor een goede kwaliteit niet meer gegeven kon worden. Het is nu afwachten wanneer de werkzaamheden weer opgestart kunnen worden. De verwachting is, dat dit pas begin 2018 zal zijn.

De vorige aannemer, De Nije Daam zou de pomp put nog aanleggen, maar de leverancier van die pomp put stelt andere prioriteiten. Gevolg is dat de put op zich laat wachten. Ook de verlichting dient nog door De Nije Daam aangelegd te worden, de lichtmasten liggen al weken te wachten op het parkeerterrein, tot ze geplaatst worden. Voor de vlaggenmasten, die tevens in het pakket van De Nije Daam zitten geldt hetzelfde. Helaas kunnen de vlaggen nog lang niet uit.

Contributie inning en lidmaatschapskaarten winterseizoen ’17-’18.

Op maandag 9 oktober hebben de penningmeester en de ledenadministrateur de bank opdracht gegeven om de contributie voor het komende seizoen te innen. Inmiddels is het bedrag van uw rekening afgeschreven.

De ledenadministrateur is druk bezig om de lidmaatschapskaarten voor het komende seizoen klaar te maken. Binnenkort komen de bezorgers langs om de leden hun kaart thuis te bezorgen. Diegenen die automatisch betalen ontvangen hun kaart met een begeleidend schrijven. Aan leden die nog op de ouderwetse manier betalen, contant aan de deur, wordt gevraagd gepast te betalen. Alle lidmaatschapskaarten worden voor de Algemene Ledenvergadering, eind november, bezorgd. Enkele leden die automatisch betalen zijn verhuisd en hebben hun nieuwe adres niet doorgegeven, zij kunnen hun kaart afhalen op zaterdag 2 december a.s. van 11.00 tot 12.00 uur. Ook de ouderwets aan de deur betalende leden die niet thuis waren, kunnen hun lidmaatschapskaart dan tegen contante betaling ophalen bij de ledenadministrateur thuis, Elingsloane 11 in Burgum.

Persbericht van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Aanleg multifunctionele ijsbaan Burgum van start.

De aanleg van het Wetter en Willepark Burgum is in volle gang. Een belangrijk element in het park is de ijsbaan, deze krijgt een multifunctionele rol. De nieuwe ijsbaan wordt aangelegd met een verharde asfalt-toplaag. Hierdoor is het mogelijk om in de winter met een klein laagje water en een relatieve korte vorstperiode al te kunnen schaatsen. Bovendien kan de verharde baan in de zomerperiode worden gebruikt voor allerlei andere sporten zoals skeeleren.

Samen actief

Met verenigingen die actief zijn in het park, scholen en inwoners uit Burgum is het idee ontstaan om de ijsbaan te verharden met een asfalttoplaag. IJsclub “Bergum” en de Stichting Wetter en Willepark zijn maar wat blij met de inrichting van de ijsbaan. ‘Wij doen er alles aan om een attractief, recreatief en sportieve inrichting van het park te realiseren.’

De gemeente Tytsjerksteradiel is blij met dit breed gedragen initiatief.  De provincie heeft dit met een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns onderstreept’, aldus wethouder Geerling Schippers.  De uitvoering van het werk heeft Tytsjerksteradiel gegund aan  Oosterhof Holman. ‘Zij starten na de zomervakantie met het werk, naar verwachting kan er nog dit winterseizoen worden geschaatst. Maar dan moet het weer wel meewerken natuurlijk.’

Nije Daam levert Wetter- en Willepark volgende week op.

Volgende week levert aannemer De Nije Daam het aangelegde Wetter- en Willepark, met daarin onze vernieuwde ijsbaan, op. Daarna kunnen andere aannemers inschrijven op het asfalteren van de multifunctionele baan via de gemeente. Hopelijk kan dan aan het einde van de zomer of in de herfst het witte asfalt aangebracht worden. Wit vanwege de reflectie van de warmte, het schijnt zo’n 6 graden te schelen met de normale kleur van asfalt.

De plannen voor de realisatie van het nieuwe clubgebouw zijn helemaal rond, waarschijnlijk kan aannemer Nollebouw voor de zomervakantie al beginnen. Twee van bijgevoegde foto’s zijn genomen vanaf het dak van het Maxima Centrum en laten het beeld van eind mei ’17 zien.

Er komen inmiddels al vragen binnen bij het ijsclubbestuur over de invulling van het gebruik van het ijsbaanterrein met multifunctionele baan. Hiervoor verwijzen we een ieder naar de Stichting Wetter- en Willepark Burgum, e-mail: info@wetterenwillepark.nl.

Het nieuwe parkeerterrein voor het Wetter- en Willepark is klaar.

De multifunctionele baan is klaar voor de aanleg van het witte asfalt.

Vanuit het zuidwesten gezien met het nieuwe hekwerk er omheen.

Lid fan Fertsjinste Klaas Kloosterman ferstoarn.

Saterdei 29 apil 2017 is yn’e âldens fan 93 jier ferstoarn ús âld bestjoerslid Klaas Kloosterman. Fanôf begjin jierren ’60 oant 1983 siet Kloosterman yn it iisklup bestjoer yn de funksje fan algemien bestjoerslid. As (gemeente-)timmerman wie hy tige handich, wat syn eagen seagen, koene syn hannen meitsje. In eigenskip dy’t goed fan pas kaam by allerhande putsjes rûnom de iisbaan, earst noch de âld iisbaan oan de Kúpersstrjitte en fanôf 1967 de “nije” iisbaan op it hjoeddeistige plak. Mear as 20 jier hat hy foar de iisklup yn it spier west. Foar al syn wurk yn it iisklup bestjoer waard er yn novimber 1983 beneamd ta Lid fan Fertsjinste fan IJsclub “Bergum”. Njonken syn bestoerslidmaatskip wie Kloosterman mei syn frou Atsje (stoarn ein 2002) in markant troud pear. By mannich optocht en feest yn Burgum wiene Klaas At ferklaaid yn de tiid fan lang ferlyn. Ek yn harren museum(-ke) Lyts mar Smûk efterhûs bewarren se in soad oantinkens oan eartiids. Syn dwaan en litten foar de iisklup, hâlde wy yn ús neitins. Wy winskje de bern, pake- en oerpakesizzers in soad sterkte ta de kommende tiid.

De nieuwe ijsbaan begint z’n vorm al te krijgen.

Burgumer ijsbaan lijkt begin april 2017 op maanlandschap.

Het terrein van de ijsbaan zag er een maand geleden nog als een soort van maanlandschap uit, grote bulten modder, zand, keileem en kraters gevuld met water bepaalden het beeld. Begin mei kunnen we de nieuwe ijsbaan van Burgum al goed ontwaren. De vorm van de 400 meter baan is duidelijk zichtbaar in de vorm van een zandbaan, met daar omheen een fikse omranding van modder voorzien van talud. Op de zandbaan zal de multifunctionele baan aangelegd worden, bekostigd door de gemeente Tytsjerksteradiel. Het is dus definitief zeker dat die baan er komt. Vanaf de brug is goed te zien dat ook de krabbelbaan voor de kleintjes, aan de oostkant, al aangelegd is.

 

De funderingsvorm van de multifunctionele baan is goed zichtbaar begin mei.

De noordelijk bocht in wording. Op de voorgrond een wandelpad van het Wetter en Willepark.