Nieuws

Activiteitenagenda augustus en september.

Dinsdag en donderdag 11 en 13 augustus organiseert Eddy van der Let van Echt-Outdoor Activiteiten sport en spel bezigheden met zo’n 96 kinderen.

BûtenGewoanFit van Tytsje Schievink houdt woensdag 19 augustus een informatie ochtend en avond in het gebouw van IJsclub Bergum. Iedereen is welkom om informatie te verkrijgen over Bûtengewoanfit. Wat is Bûtenfit (Bootcamp) en wat kan Bûtengewoanfit voor u betekenen op het gebied van voeding & sportadvies. Meer info op Facebook Bûtengewoanfit.

HC IJsleeuwen organiseert op 22 augustus op onze multifunctionele ijsbaan een sport- en spelmiddag voor hun pupillen met na afloop een barbecue. Het programma is van 13:30 uur tot 19:30 uur. De middag wordt begeleid door de pupillentrainers en vrijwilligers.

Zondag 13 september is er een openluchtdienst op het middenterrein en in het gebouw.

Donderdag 24 september is er een drive-in-bioscoop op het parkeerterrein bij de ijsbaan. Welke film er vertoond wordt, is nog niet bekend.

Zomeractiviteiten op ijsbaan Burgum.

Vanaf zondag 14 juni heeft HC IJsleeuwen de Burgumer ijsbaan ter beschikking voor skeelertrainingen voor pupillen en jeugd tot en met 18 jaar (leden van de IJsleeuwen). Elke zondag tot september 2020 van 09.30 – 11.00 uur is de ijsbaan dan niet open voor publiek/recreanten.

De loopgroep Hugo Veenker huurt elke donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur de ijsbaan voor looptrainingen. Tijdens deze trainingen is de baan niet open voor overigen. Dit duurt eveneens tot september.

Zondagmiddag 28 juni a.s. is de derde en voorlaatste keer van vier skate/skeelerclinics georganiseerd door Inline-Sport van Mark Uijttenboogaart. Ook tijdens de clinics is de baan niet geopend voor overig publiek.

In de week van 22 t/m 26 juni maakt CSG Liudger elke ochtend gebruik van het clubhuis van IJsclub “Bergum”. Dit als uitvalsbasis voor activiteiten in het Wetter- en Willepark.

Maandag en dinsdag 29 en 30 juni maakt basisschool “De Reinbôge” gebruik van het clubgebouw t.b.v. activiteiten voor de groepen 3.

Tijdens genoemde activiteiten is de ijsbaan niet vrij toegankelijk voor niet deelnemers!

Alie Boorsma schenkt ijsclub 100 jaar oud jubileum programmaboekje.

Zaterdag 8 februari 2020 ontving het bestuur van IJsclub “Bergum” uit handen van Alie Boorsma een bijna 100 jaar oud programmaboekje van het 50-jarig jubileumfeest in december 1920. Alie Boorsma, oud lange en kortebaan schaatster afkomstig uit Burgum, kwam er via onze oproep voor foto’s uit de oude doos achter dat de ijsclub dit jaar 150 jaar bestaat. Zij nam contact op met bestuurslid Johannes Paulusma of wij belangstelling hadden voor dit goed geconserveerde waardevolle document. Vanzelfsprekend hadden we daar geen bezwaar tegen en de ijsclub is de familie Boorsma zeer erkentelijk voor deze schenking, die te zijnertijd een mooi plaatsje zal krijgen in ons nieuwe clubgebouw.

Alie Boorsma, geboren 22 juli 1959, heeft in haar jeugdjaren in Bergum gewoond aan de Burg. Steenhuisenlaan. Ze was destijds, begin jaren ’80 een zeer verdienstelijk lange- en kortebaan schaatster. Ook haar vader, Pieter Boorsma was een op en top sportman. Alie won twee keer de gouden medaille bij de Nederlandse Kampioenschappen kortebaan (1984 en 1985) en ze werd op de lange baan Nederlands kampioen bij de junioren A en in 1981 en 1982 kampioen op het NK Allround.

Het voorblad van het herdenkingsboekje van het 50 jarig bestaan. het boekje bestaat uit 16 bladzijden. In het boekje worden de liedjes weergegeven die tijdens de jubileumfeesten werden gezongen, zoals Kom, Winter, Kom! (Wize: Oept en Kekke.); Us Ysclub (Wize: De wereld is in rep en roer); Oan de biskermhear. (Wize: Triomf de vreugde stijgt ten top.) gesigneerd met T.G. (hoogstwaarschijnlijk Tsjibbe Gearts van der Meulen); Oan it bestjûr (Wize: De kamp fen Zeist.); Op it iis (Wize: Do ’t pake yet feint wie.) gesigneerd met O.H.S. (??) en het slotlied Nei in toast. De ijsclub had ook een beschermheer in de persoon van Mr. Lohman, burgemeester van Assen. Bothenius Lohman was burgemeester van 1914 tot 1920 burgemeester van Tietjerksteradeel en plaatsvervangend kantonrechter in Bergum (tegenover ’t Roodhert in het gebouw met de klok).

De binnenkant van de omslag. Er werd twee keer feest gevierd: op woensdag 29 december 1920 voor gehuwde leden in ’t Roodhert en voor ongehuwde leden op donderdag 30 december 1920 in De drie gekroonde Baarzen. Er werd een tombola (loterij met altijd prijs) gehouden en bal (dansen) na, prachtig mooi!

Gevraagd: foto’s uit de oude doos i.v.m. jubileumjaar.

Dit jaar bestaat IJsclub “Bergum” 150 jaar, om precies te zijn: op 29 december 2020. In het kader van dit jubileum wil het bestuur van de ijsclub graag iets doen met foto’s uit een ver verleden en ook wel iets minder ver geleden. Van een vereniging die 150 jaar bestaat moeten toch wel foto’s te vinden zijn, die we kunnen gebruiken voor een collage in ons nieuwe clubhuis. Dus de doos met oude foto’s uit de kast en op zoek naar foto’s van ijsplezier op de Burgumer ijsbaan. Hopelijk zijn er ook nog kiekjes uit de tijd, dat de ijsbaan tussen de Markt en de huidige Oppedijk van Veenweg lag. Ongeveer op de plaats van de Kûpersstrjitte. We wachten met spanning alle reacties af. Foto’s kunnen digitaal verstuurd worden naar [email protected] of naar de secretaris p/a: Klompmakkersstrjitte 52, 9251 EJ Burgum. Originele exemplaren krijgt u vanzelfsprekend na gebruik terug.

Sponsorovereenkomst met Plus Wolters.

Met ingang van dit jaar heeft IJsclub “Bergum” een sponsorovereenkomst afgesloten met Plus Wolters. Beide partijen zijn hier zeer content mee. De reclame uitingen die hier uit voort komen zijn inmiddels buiten en binnen het clubgebouw geplaatst.

Aftimmeren bar in het clubhuis klaar.

Als laatste klus in het afgelopen jaar is de bar van ons clubhuis verfraaid. De toog van de bar is voorzien van verlichting, waardoor een sfeervolle voorziening voor koek-en-zopie is ontstaan.

Pleintje aangelegd voor onderbinden schaatsen en skeelers.

Begin december 2019 is begonnen met de aanleg van een pleintje tussen het clubhuis en de multifunctionele baan. Op dit pleintje, bestaande uit 15 betonplaten, kunnen de skeelers of schaatsen ondergebonden worden. Hierdoor hoeven de kinderen en hun ouders niet meer op de baan te staan, hetgeen veiliger is. Het is dan minder druk in deze bocht.

Einde aan traditie van bijna 150 jaar.

Vrijdag 29 november werd in de bovenzaal van ’t Roodhert de 150e Algemene Ledenvergadering gehouden. Welgeteld vijf leden (waarvan één erelid) waren, naast het bijna voltallige bestuur aanwezig op deze vergadering van IJsclub “Bergum”. Slechts veertien personen in totaal dus op een ledenvergadering, een trend van de laatste tientallen jaren. Steeds minder leden tonen belangstelling voor de club waar ze lid van zijn, niet alleen bij de ijsclub.

Na het uitgebreide openingswoord van de voorzitter werden de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag en het financieel verslag door de vergadering goedgekeurd. De kascommissie stelde voor om de penningmeester decharge te verlenen voor zijn financieel verslag, hetgeen met applaus van de aanwezigen werd bekrachtigd. De kascommissie gaf de complimenten aan de penningmeester. Een nieuw gebouw en er dan financieel nog zo goed voorstaan, alle lof voor de penningmeester en de overige bestuursleden. Bij de bestuursverkiezing waren Leo Bosma, Rintje Noppert en Koos Scherjon aftredend. Allen stelden zich beschikbaar voor nog een periode van drie jaar. Er waren, zoals gebruikelijk, geen tegenkandidaten.

Het is de KNSB niet ontgaan, dat we in Burgum nu een ijsbaan hebben met de mogelijkheid om heel vroeg ijs te verzorgen na een korte vorstperiode. Op verzoek van de KNSB heeft het bestuur nagedacht over het organiseren van de eerste marathon op natuurijs. Wellicht dat we in de toekomst aan het verzoek van de KNSB kunnen voldoen. Het vergt heel veel van de organisatie, draaiboeken zullen gemaakt moeten worden en vele vrijwilligers geworven. Voor dit seizoen maken we geen kans, voor 1 oktober hadden we ons op moeten geven bij de bond. Ook werd alvast vooruit geblikt op het 150 jarig jubileum, 29 december 1870 werd IJsclub “Bergum” opgericht. Ideeën zijn welkom!

Met deze vergadering kwam tot grote teleurstelling van de aanwezige leden een einde aan een traditie van eveneens bijna 150 jaar. Na elke ledenvergadering was er altijd bakjebiljarten (in een ver verleden werd er bij voldoende deelname ook nog geklaverjast). Een vorm van biljarten geschikt voor professionals in het biljarten, maar ook voor diegenen die eens per jaar de keu ter hand nemen. Het mooiste is natuurlijk als één van de beide biljartballen in het bakje verdwijnt. Bij het spelen van de bal mag het bakje niet geraakt worden door bal en/of keu. Het geleverde commentaar als er gemist werd, of geketst was niet van de lucht. De snedige opmerkingen waren dan meestal rijkelijk voorzien van bruikbare en soms (niet bruikbare) tactische tips, met uiteindelijk de bedoeling om een medespeler een zogenaamd ‘streepje’ te geven. Drie streepjes was uit. Helaas kan dit avondvullende biljartspel niet meer gespeeld worden in ’t Roodhert, omdat het biljart is verdwenen. Erg jammer voor de aanwezigen.

Starter Henk de Jong toetert en stempelt bij Wetter en Wille Run op Burgumer ijsbaan.

Trainer/coach Henk de Jong van SC Cambuur toeterde zondag 6 oktober de deelnemers voor de Wetter en Wille Run op weg, een sponsorloop gehouden op de multifunctionele ijsbaan. Hij stond ook in de tent om stempels te zetten op de sponsorkaart van de deelnemers. De kinderen liepen elf rondjes, zoals het hoort in een Elfstedentocht. De opbrengst was voor de nieuwe FCBurgum. De volwassenen liepen na de jongeren een 5 of 9 kilometerroute.

Oude clubgebouw wordt gesloopt.

Onlangs is gestart met de sloop van ons 52 jaar oude clubgebouwtje. In 1967 werd het in gebruik genomen na verplaatsing van de ijsbaan van de huidige Kupersstrjitte naar het huidige terrein. Met enige weemoed nemen we afscheid van dit clubhuis. Vele herinneringen aan echte schaatswinters, jubilea, wedstrijden en jûnspizeljen achter zich latend, staan de restanten er treurig bij. Gelukkig beschikken we sinds vorig seizoen over een nieuw, prachtig en ruim clubgebouw. Hiervan profiteren wij niet alleen als IJsclub “Bergum”. Scholen, buurtverenigingen, skeeleraars maken dat het niet alleen in de winter leeft op de ijsbaan, maar zeker ook ’s zomers.

Het sloopbedrijf moet voorzichtig te werk gaan vanwege asbesthoudende materialen.