Einde aan traditie van bijna 150 jaar.

Vrijdag 29 november werd in de bovenzaal van ’t Roodhert de 150e Algemene Ledenvergadering gehouden. Welgeteld vijf leden (waarvan één erelid) waren, naast het bijna voltallige bestuur aanwezig op deze vergadering van IJsclub “Bergum”. Slechts veertien personen in totaal dus op een ledenvergadering, een trend van de laatste tientallen jaren. Steeds minder leden tonen belangstelling voor de club waar ze lid van zijn, niet alleen bij de ijsclub.

Na het uitgebreide openingswoord van de voorzitter werden de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag en het financieel verslag door de vergadering goedgekeurd. De kascommissie stelde voor om de penningmeester decharge te verlenen voor zijn financieel verslag, hetgeen met applaus van de aanwezigen werd bekrachtigd. De kascommissie gaf de complimenten aan de penningmeester. Een nieuw gebouw en er dan financieel nog zo goed voorstaan, alle lof voor de penningmeester en de overige bestuursleden. Bij de bestuursverkiezing waren Leo Bosma, Rintje Noppert en Koos Scherjon aftredend. Allen stelden zich beschikbaar voor nog een periode van drie jaar. Er waren, zoals gebruikelijk, geen tegenkandidaten.

Het is de KNSB niet ontgaan, dat we in Burgum nu een ijsbaan hebben met de mogelijkheid om heel vroeg ijs te verzorgen na een korte vorstperiode. Op verzoek van de KNSB heeft het bestuur nagedacht over het organiseren van de eerste marathon op natuurijs. Wellicht dat we in de toekomst aan het verzoek van de KNSB kunnen voldoen. Het vergt heel veel van de organisatie, draaiboeken zullen gemaakt moeten worden en vele vrijwilligers geworven. Voor dit seizoen maken we geen kans, voor 1 oktober hadden we ons op moeten geven bij de bond. Ook werd alvast vooruit geblikt op het 150 jarig jubileum, 29 december 1870 werd IJsclub “Bergum” opgericht. Ideeën zijn welkom!

Met deze vergadering kwam tot grote teleurstelling van de aanwezige leden een einde aan een traditie van eveneens bijna 150 jaar. Na elke ledenvergadering was er altijd bakjebiljarten (in een ver verleden werd er bij voldoende deelname ook nog geklaverjast). Een vorm van biljarten geschikt voor professionals in het biljarten, maar ook voor diegenen die eens per jaar de keu ter hand nemen. Het mooiste is natuurlijk als één van de beide biljartballen in het bakje verdwijnt. Bij het spelen van de bal mag het bakje niet geraakt worden door bal en/of keu. Het geleverde commentaar als er gemist werd, of geketst was niet van de lucht. De snedige opmerkingen waren dan meestal rijkelijk voorzien van bruikbare en soms (niet bruikbare) tactische tips, met uiteindelijk de bedoeling om een medespeler een zogenaamd ‘streepje’ te geven. Drie streepjes was uit. Helaas kan dit avondvullende biljartspel niet meer gespeeld worden in ’t Roodhert, omdat het biljart is verdwenen. Erg jammer voor de aanwezigen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.